De website www.agriland.be (hierna “de Site” genoemd) is eigendom van S.A. Agriland N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Pasteurlaan 23, 1300 Waver (België) (hierna “de Uitgever” genoemd).

De hoofdredacteur is Robert de l’Escaille, in zijn hoedanigheid van directeur. Het team van de site kan worden bereikt via een speciaal contactformulier of op het algemene e-mailadres support@agriland.be.

De site wordt gehost door de vennootschap Reaklab, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de hoofdzetel gevestigd is in de Rue de la Terre du Prince, 17 te 7000 Bergen (België), op een technische infrastructuur voorzien door OVH SAS in Frankrijk.

Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

De toegang tot de website is onderworpen aan de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden (hierna de “Voorwaarden” genoemd), die S.A. Agriland N.V. te allen tijde vrij kan wijzigen door kennisgevingen van wijziging of links naar dergelijke kennisgevingen rechtstreeks op de website te plaatsen.

Elke kennisgeving kan ook per e-mail of per post naar u worden gestuurd.

Deze regels en richtlijnen worden geacht integraal deel uit te maken van de Voorwaarden. U wordt daarom geadviseerd om regelmatig de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden na te kijken, die permanent beschikbaar is op het volgende adres: https://www.agriland.be/nl/

De Site kan andere diensten aanbieden waarvoor specifieke gebruiksvoorwaarden moeten worden aanvaard vóór gebruik.

Deze Voorwaarden geven de volledige overeenkomst weer tussen uzelf en de Uitgever met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de website. Zij vervangen alle voorgaande of gelijktijdige mededelingen en voorstellen, hetzij elektronisch, schriftelijk of mondeling, tussen uzelf en de Uitgever.

Korte beschrijving van de dienst die door de site wordt aangeboden

De Uitgever stelt u, als bezoeker, via zijn website een tool ter beschikking die u in staat stelt om:

  • De diensten van Agriland te ontdekken;
  • De verschillende casestudies van de klanten van Agriland te ontdekken;
  • Alle nuttige informatie te verkrijgen bij contact met de uitgeverij;
  • Contact op te nemen met de Uitgever via een contactformulier.

Gebruiksvoorwaarden van de Site

De Uitgever (S.A. Agriland N.V.):

  • Kan algemene regels en limieten voor het gebruik van de dienst vaststellen;
  • Behoudt zich het recht voor om het account op te schorten of te verwijderen (indien vantoepassing) of de gehele of gedeeltelijke bijdragen van een lid/lezer die de regels betreffende goed gebruik van de site heeft overtreden (beledigend, lasterlijk …) te verwijderen.

Schorsing en onderbreking van de toegang tot de website

De Uitgever behoudt zich het recht voor, op elk moment en om welke reden dan ook, de toegang tot de site of een deel ervan tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken, zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die verband houdt met een wijziging, schorsing of onderbreking van de website.

U erkent dat de Site en de Uitgever het recht hebben om het toegangsrecht tot uw account en wachtwoord geheel of gedeeltelijk te beëindigen, of zelfs om uw account en wachtwoord te verwijderen, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande waarschuwing, in het bijzonder als zij rechtmatig kunnen geloven dat u deze Algemene Voorwaarden en/of enig van kracht zijnde wettelijk voorschrift heeft geschonden of in strijd daarmee heeft gehandeld.

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de beëindiging van uw toegang tot de website, om welke reden dan ook.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, logo’s, tekeningen, merken, modellen, slogans en foto’s die op de site worden voorgesteld zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht en zijn eigendom van de Uitgever en zijn auteurs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor krijgt, bent u niet bevoegd om de op de Site aanwezige elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren of afgeleide elementen te verkopen.

Ten slotte verbindt u zich ertoe de website op geen enkele wijze te wijzigen of gewijzigde versies van de website te gebruiken, met name (zonder dat deze lijst exhaustief is) om ongeoorloofde toegang tot de website te verkrijgen. Het is verboden om de website te bezoeken op een andere manier dan via de interface die de Uitgever u ter beschikking stelt.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd volgens het Franse recht. De licentieovereenkomsten die uw gebruik van materiaal van derden op de Site regelen, kunnen bepalingen bevatten die de tussenkomst van buitenlandse rechtbanken vereisen voor de beslechting van geschillen in verband met deze overeenkomsten.


Handige juridische links