Inleiding tot het begrip privacy

Dit privacybeleid beschrijft hoe www.agriland.be (hierna “de Site” genoemd), gepubliceerd door S.A. Agriland N.V. in België alle informatie gebruikt en beschermt die u aan de Site geeft wanneer u deze gebruikt. De Site zet zich in om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Als wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van de Site, kunt u er zeker van zijn dat deze zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. De Site kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat uw gebruik van de Site in overeenstemming is met dergelijke wijzigingen. Het huidige beleid is actief sinds 10 maart 2020.

Wat we verzamelen

We kunnen de volgende informatie verzamelen:

  • Achternaam, voornaam, naam van een geassocieerde onderneming en functie daar;
  • Contactgegevens inclusief uw e-mailadres;
  • Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;
  • Informatie over uw gebruik van de Site (zie ons cookiebeleid);

Alle andere informatie met betrekking tot het lidmaatschap, deelname aan reserveringen van evenementen, enquêtes en andere aanbiedingen en diensten die door Agriland beschikbaar worden gesteld.

Wat doen we met de informatie die we verzamelen?

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u betere service en online publicaties te kunnen bieden.

Intern bijhouden van gegevens

We kunnen deze informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren en om u verklaringen en juridische documenten toe te sturen. De Site kan uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek.

Veiligheid

De Site en zijn beheerders zorgen ervoor dat uw informatie in onze databases veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen hebben we passende fysieke, elektronische en beheerprocedures ingesteld om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen. Informatie met betrekking tot elektronische transacties die via deze Site worden afgesloten zal worden beschermd door middel van encryptietechnologie.

Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

De Site is actief in België en de informatie die de Site verzamelt wordt verwerkt en opgeslagen op beveiligde servers die zich binnen de EER (Europese Economische Ruimte) bevinden. De Site is echter wereldwijd zichtbaar en toegankelijk vanuit landen buiten de EER. Als bezoeker van deze Site geeft u, door het verstrekken van persoonlijke gegevens aan deze Site, toestemming voor dergelijke grensoverschrijdende overdrachten van persoonlijke informatie.

Links naar andere sites

Onze Site kan links bevatten naar andere belangrijke sites. Wanneer u deze links echter gebruikt om onze Site te verlaten, is onze Site niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze laatsten. We hebben geen controle over deze sites. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van de informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan deze sites en deze vallen ook niet onder dit privacybeleid. U dient voorzichtig te zijn en het privacybeleid dat van toepassing is op de betreffende sites te raadplegen. Wanneer de Site uw persoonlijke informatie bekendmaakt aan zijn agenten of onderaannemers, zal de agent of onderaannemer in kwestie deze persoonlijke informatie moeten gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid en mag hij in geen enkel geval contact met u opnemen, u bevragen of uw informatie te gebruiken zonder uw toestemming. Naast de informatie die redelijkerwijs nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden kan de Site uw persoonlijke informatie bekendmaken voor zover dit wettelijk verplicht is, in verband met een gerechtelijke procedure en om zijn wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Uw gegevens

U kunt te allen tijde de persoonsgegevens die wij over u hebben opvragen op grond van de Belgische wet op de gegevensbescherming (Wet van 30 juli 2018 (AVG)) en de uitvoeringsbesluiten daarvan. Als u een kopie van de informatie in uw bezit wilt hebben of als u vragen heeft over dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de Site, neem dan contact met ons op via de Site https://www.agriland.be/nl/contact/.

Wat zijn mijn rechten?

Garantie voor een eerlijke en rechtmatige verwerking

Uw persoonlijke gegevens worden altijd verwerkt voor legitieme doeleinden. Ze worden op een adequate, relevante en niet-buitensporige manier verzameld en verwerkt en niet langer bewaard dan nodig is om het beoogde doel te bereiken. Alle technische en veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de risico’s van illegale of ongeoorloofde toegang of verwerking van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken. Bij een inbraak in haar computersystemen zal Agriland onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op toegang

Als u uw identiteit kunt aantonen heeft u recht op informatie over de verwerking van uw gegevens. U heeft dus het recht om te weten wat de doeleinden van de verwerking zijn, welke categorieën gegevens het betreft, aan welke categorieën ontvangers de gegevens worden verstrekt, welke criteria worden gehanteerd om de duur van de bewaring van de gegevens te bepalen en welke rechten u kunt uitoefenen op uw gegevens.

Recht op correctie

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gebruiker/bezoeker om de nodige wijzigingen aan te brengen in de tools die hij of zij ter beschikking heeft, maar u kunt dit ook schriftelijk aanvragen.

Recht om te wissen (of “recht om vergeten te worden”)

Daarnaast heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen in de volgende gevallen:

  • Uw persoonlijke gegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden;
  • U trekt uw toestemming in (en er is geen andere rechtsgrond) voor de verwerking;
  • U hebt uw recht van bezwaar rechtsgeldig uitgeoefend;
  • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Agriland beslist op eigen initiatief of de bovengenoemde criteria aanwezig zijn.

Recht op beperking van de behandeling

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, met name in geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, indien uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de gegevens nodig zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of voor de tijd die Agriland nodig heeft om na te gaan of u uw recht op verwijdering rechtsgeldig kunt uitoefenen.

Recht op verzet

U heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Agriland stopt met de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij er kan worden aangetoond dat er dwingende en gerechtvaardigde redenen zijn voor de verwerking die uw recht op bezwaar tenietdoen.

Recht op de overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan een andere dienstverlener, tenzij dit technisch onmogelijk is.

Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingshandelingen voorafgaand aan de intrekking.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen moet u per aangetekende brief een verzoek sturen naar Pasteurlaan 23 te 1300 Waver (België) of per e-mail naar support@agriland.be. Wij zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek, reageren.

Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door de beheerders van deze site heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbescherminsautoriteit (directe link).


Handige juridische links