De klant

Het domein ligt in België en vormt een mooie combinatie van landbouwgronden met boslandschappen, alleenstaande bomen en een typische vegetatie langsheen de erdoor lopende landelijke wegen. Onze klant zet zich in voor het behoud van een sterke landelijke traditie in dit gebied. Bovendien kreeg deze onderneming het label “Wildlife Estate”.

De uitdaging

Sinds 10 jaar houdt de exploitant zich samen met de eigenaar en Agriland bezig met landbouw die gericht is op de biodiversiteit. Dit draagt bij tot de diversificatie van de landschappen en het behoud van de habitat voor onder andere de grijze patrijs, de veldleeuwerik, de gierstvogel en de Europese haas. Daarbij moeten de essentiële behoeften van de dieren in overeenstemming worden gebracht met een rendabele landbouwteelt en een duurzame verhoging van de productie.

Oplossingen aangeboden door Agriland

Er werden verschillende acties op touw gezet:

  • Er werden 5 km hagen geplant
  • De vernieling van bestaande kleine natuurelementen werd gestopt
  • Er werd gezorgd voor het behouden van de hoge bermen, de akkerranden en de waterkanten
  • Het gebruik van meststoffen en producten voor de bescherming van de gewassen werd verminderd
  • Er werden bufferzones aangelegd langsheen de waterkanten
  • Verder werd gezorgd voor een ecologisch netwerk met milieu- en klimaatmaatregelen voor de landbouw (6.3 ha)
  • Kleinere percelen.

Het resultaat? Een constant toenemend inkomen door gewas diversificatie en dus ook diversificatie van de risico’s met vrijwaring van de bodem.

Agriland en zijn technieken voor biodiversiteit

Met de hulp van Agriland worden innoverende landbouwtechnieken toegepast om de snelheid van de landbouwmachines maximaal te verminderen. Men maakt gebruik van afschrikbalken en oogsten vanaf het midden van de percelen. Dankzij Agriland zijn bepaalde landbouwpraktijken verder geëvolueerd: grotere vruchtafwisseling , verschillende gewassen , laattijdig maaien, opnieuw inrichten van weiden na het bewerken, laattijdig onderploegen van gewasresten , inplanten van tussentijdse gewassen van lange duur, diversificatie van de verschillende gewasbedekkingen, vrijwaring van de bodem, gebruik van minder chemische meststoffen en pesticiden. Al deze acties dragen maximaal bij tot de ontwikkeling van de biodiversiteit.